Write Now

ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିମ୍ନ ରେ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । 

ଲେଖା ସହିତ ନିଜ ନାମ ଓ ଠିକଣା ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ ।।

 

Please complete the required fields.
%d bloggers like this: